گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن استفاده از المان‌ها و تفکر طراحی بازی به منظور افزایش میزان درگیری مخاطبان است.

پیشران‌های گیمیفیکیشن

۸ پیشران گیمیفیکیشن…

پیشران‌های گیمیفیکیشن

پیشران ۱. معنا

پیشران ۲. توانمندسازی

پیشران ۳. تأثیرگذاری اجتماعی

پیشران ۴. غیرمنتظره بودن

پیشران ۵. اجتناب

پیشران ۶. کمبود

پیشران ۷. مالکیت

پیشران ۸. دستاورد

طراحی گیمیفیکیشن

در طراحی گیمیفیکیشن از فرایندی تکرارشونده برای رسیدن به راهکار مناسب بهره می‌بریم. در این فرایند خواسته‌ها و نیازهای تمام طرف‌های درگیر در نظر گرفته می‌شود تا در نهایت به راهکاری برسیم که از دید مخاطب خواستنی، از دید فنی شدنی و از دید کسب و کار ماندنی باشد.

فرایند طراحی گیمیفیکیشن